ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

กิจกรรมประกวดคัดลายมือ

พิมพ์
PDF

โรงเรียนนักบุญเปโตร  ส่งนักเรียนร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  กิจกรรมประกวดคัดลายมือตามมาตรฐานตัวอักษรไทยแบบราชบัณฑิตยสถาน  หัวข้อ  “ค่าน้ำนม”  (แบบออนไลน์)  ทางโรงเรียนขอร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงทอแสงรุ้ง  ขุนพิลึก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6