ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

นโยบายของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

1. จัดการศึกษาขั้นปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบประเภทและระดับการศึกษาต่างๆ ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งเสริมทะนุบำรุงกิจการทางด้านศาสนาและจัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

3. เพื่อจัดการศึกษารวมทั้งจัดการให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

4. เพื่อให้บริการสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือกิจการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริการอื่นให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น อุปกรณ์การศึกษา สถานที่ อาหาร สุขภาพอนามัย รถรับ – ส่งนักเรียน การดนตรี การกีฬา สระว่ายน้ำและ ศาสนสถาน เป็นต้น

5. เพื่อการจัดการศึกษาอบรมแก่เยาวชน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ด้อยโอกาส ในสังคมให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีการศึกษาอบรมที่ดีและได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม

6. เพื่อให้บริการที่พักอาศัยแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่

7. เพื่อระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็น ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

8. ดำเนินการทำนิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียน ตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ เช่น การกู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ การจำนอง จำนำ การให้ได้มาหรือจำหน่ายออกไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์

 

นโยบายของโรงเรียนนักบุญเปโตร

1. มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียนทุกคน ควบคู่กับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด ความสมบูรณ์ทางสุขภาพ พลานามัย การแสดงออกเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี เพื่อให้ทุกคนเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของครอบครัวและสังคม

2. ส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

3. ส่งเสริมและสนับสนุนครู บุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

4. พัฒนาด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประกันคุณภาพภายในรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

6. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจการของโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม