ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

ประวัติโรงเรียนนักบุญเปโตร

พิมพ์
PDF

โรงเรียนนักบุญเปโตรเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อราว พ.ศ. 2402 เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนวิชาภาษาไทยควบคู่กับศาสนา  ตามหลักสูตรของทางมิสซังโรมันคาทอลิกโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มีบาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช  เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประชาบาลชนิดประชาชนจัดตั้ง  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  เมื่อวันที่ 15  กันยายน  พ.ศ. 2465 ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลท่าข้าม 1 (นักบุญเปโตร)  โดยมี บาทหลวง เรอเน แปร์รอส , บาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช และ นายเช้  กิจสกุล  เป็นกรรมการผู้จัดการโรงเรียน   อาคารเรียนสมัยนั้นเป็นอาคารเรียนตึก 2 ชั้น  1 หลัง  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2466  บาทหลวง  เอ็วเย็น แลชแชร์  รับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ มีนายเช้  กิจสกุล  เป็นผู้ช่วย

พ.ศ. 2482  บาทหลวง วิกตอร์ ลาร์เก  รับหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมาวันที่ 1 มกราคม 2489 นายสุทิน เต่งตระกูล  เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2492  บาทหลวงอันตน เอมมานุแอล เดชังป์-แบร์แยร์   เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงกิจการของโรงเรียน จากโรงเรียนประชาบาลกลับมาเป็นโรงเรียนราษฎร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2492  ตั้งชื่อเช่นเดียวกับวัดว่า “โรงเรียนนักบุญเปโตร” มีบาทหลวงอันตน เอมมานุแอล เดชังป์-แบร์แยร์   เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียน  นายสุทิน เต่งตระกูล  ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่  ดำเนินกิจการในลักษณะของโรงเรียนราษฎร์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน  รวมเวลาการเป็นโรงเรียนประชาบาลอยู่  27  ปี    เมื่อกลับมาดำเนินกิจการเป็นโรงเรียนราษฎร์อีกครั้งหนึ่ง  สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

พ.ศ. 2500 ทางโรงเรียนขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่จากนายสุทิน  เต่งตระกูลมาเป็นนายสุนิตย์  สุทธาธาร  และนายพิศิษฐ์ กิจเจริญ  ตามลำดับ