พันธกิจและเป้าหมาย

พิมพ์

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

2. พัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางด้านอัตลักษณ์การศึกษาของ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ

3. ครูมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะของครูโรงเรียนคาทอลิก มีความรู้ ความสามารถและพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ / จัดประสบการณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

4. มีการพัฒนางานบริหารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ / การจัดประสบการณ์ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา

5. มีการบริหารจัดการเป็นระบบ ครบวงจรคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่กำหนดในกฎกระทรวง

6. พัฒนางานสัมพันธ์ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล และงานด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ให้มีสภาพพร้อมและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ความสำคัญและร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
  2. ซื่อสัตย์สุจริต
  3. มีวินัย
  4. ใฝ่เรียนรู้
  5. อยู่อย่างพอเพียง
  6. มุ่งมั่นในการทำงาน
  7. รักความเป็นไทย
  8. มีจิตสาธารณะ
  9. รักและรับใช้

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

4. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางของหน่วยงาน

5. ครูมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และคุณลักษณะของครูโรงเรียนคาทอลิก

6. ครูมีความรู้ ความสามารถและพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ / จัดประสบการณ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

7. ครูมีมาตรฐานคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินภายนอก

8. มีระบบและกลไกการบริหารงานหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา

9. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

10. มีระบบและกลไกการบริหารตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่กำหนดในกฎกระทรวง

11. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ( การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก )

12. มีระบบและกลไกด้านงานสัมพันธ์ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

13. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

14. มีสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ที่มีความพร้อม เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

15. มีการสานสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน