ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

การรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน

พิมพ์
PDF

 

การรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนนักบุญเปโตรที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค COVID – 19  ซึ่งได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน

โดยโรงพยาบาลสามพราน(ไร่ขิง)  ณ  อาคารพระเทพศาสนาภิบาล (อาคาร 84 ปี วัดไร่ขิง)   ดังนี้

• วันที่ 4  ตุลาคม  2564​ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จำนวน 740 คน

• วันที่  25  ตุลาคม  2564 ​ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จำนวน  607 คน

• วันที่  16  พฤศจิกายน  2564   ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 และ เข็ม 2 (เพิ่มเติม)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จำนวน  126 คน  และวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ที่มีอายุครบ  12 ปีขึ้นไป  จำนวน  73  คน